RSS
Obec Oľdza
Oľdza

Bežné hospodárenie obce v roku 2021

(plnenie rozpočtu inak)

Obci Oľdza boli pridelené výnosy z príjmov fyzických osôb podľa stavu obyvateľov k 01.01.2020, t.j. 546 obyvateľov, v celkovej sume 122 224,00 € ( v priemere 223,85€/osoba). Okrem podielových daní obec mala aj iné príjmy z rôznych zdrojov. Zloženie bežných príjmov v roku 2021 bolo nasledovné:

Bežné príjmy 2021

Výnos dane z príjmov

122 224,00 EUR

Dane z majetku

48 559,00 EUR

Daň za psa

854,00 EUR

Poplatky za TKO

17 571,00 EUR

Nedoplatky

60,00 EUR

Poplatok za rozvoj

32 623,00 EUR

Príjmy z prenájmu budov

396,00 EUR

Administratívne a správne poplatky

8 063,00 EUR

iné

98,00 EUR

transfery VS

1 081,00 EUR

Grant od subjektu mimo VS

500,00 EUR

Dotácie a NFP

36 115,00 EUR

   

Bežné príjmy spolu

268 144,00 EUR

 

Bežné výdavky obce zahŕňajú celoročné náklady obce v rôznych sférach. Tu sú zahrnuté aj mzdové náklady všetkých osôb, ktoré majú akúkoľvek zmluvnú alebo inú činnosť s obcou, náklady spojené s prevádzkou obecného úradu, ihrísk, cintorínu, kultúrneho domu, verejného osvetlenia, ďalej rôzne služby výdavky na odpadové hospodárstvo, verejnú zeleň a pod. Zloženie bežných výdavkov bolo nasledovné:

Bežné výdavky 2021

Mzdy a odvody spolu

99 354,00 EUR

Prevádzkové náklady OcÚ

13 169,00 EUR

Služby

32 028,00 EUR

Civilná ochrana

43,00 EUR

Ochrana pred požiarmi

3 745,00 EUR

Cestná doprava, komunikácie

1 766,00 EUR

Nakladanie s odpadmi

23 975,00 EUR

Starostlivosť o verejnú zeleň

9 845,00 EUR

Občianska vybavenosť a verejné osvetlenie

13 834,00 EUR

Zdravotníctvo (COVID 19)

25 323,00 EUR

Rekreácia, kultúra, náboženstvo

15 246,00 EUR

Sociálne zabezpečenie

3 857,00 EUR

   

Bežné výdavky spolu

242 185,00 EUR

 

Pri porovnaní bežných príjmoch a výdavkoch môžeme skonštatovať, že obec uzatváral rok 2021 s prebytkovým výsledkom hospodárenia a to sumou 20 231,00 €.

Dobrá spolupráca medzi poslancami OZ a starostom sú základom k úspešnému chodu obce. Posledné tri roky svedčili presne o takejto spolupráci. Za takéto krátke obdobie a pri takýchto finančných zdrojoch nové vedenie obce dokázalo množstvo pozitívnych zmien, modernizácií, rozvoja, či „len obyčajné opravy“. Napriek náročnému volebnému obdobiu sme okrem bežných činností a kultúrnych podujatí od roku 2019 realizovali nasledovné:

 • rozsiahla rekonštrukcia KD, vrátane napojenia celého objektu na verejnú kanalizáciu. (dofinancovanie tohto projektu bola obec schopná uhradiť z vlastných financií v sume viac ako 55 000,00 eur)
 • rekonštrukcia obecného úradu tiež z vlastných zdrojov obnova stien a podlahy a kompletná výmena zariadenia úradu z vlastných zdrojov v hodnote takmer 4 000 eur. 
 • zavedenie ústredného kúrenia a obnova elektrickej siete v budove obecného úradu  v hodnote 6 000 eur,
 • kompletná rekonštrukcia detského ihriska v hodnote 2 656 eur,
 • vybudovanie vodného zdroja na detskom ihrisku v hodnote 2 626 eur,
 • vybudovanie 2 ks ochranných sietí v parku obytnej zóny v hodnote 4 200 eur,
 • odstránenie zastaraných a nebezpečných topoľov okolo rybníka v hodnote 4 600 eur,
 • oprava výtlkov miestnych komunikácií z vlastných zdrojov v hodnote 1 400 eur,
 • zvýšenie bezpečnosti na cestách – dopravné tabule a zrkadlá v hodnote 2613 eur
 • výstavbu 2 kusov odvodňovacích šácht v hodnote 5230 eur,
 • oprava vstupnej brány a príjazdovej časti chodníka obecného úradu v hodnote 3595 eur,
 • obnovenie chodu DHZ Oľdza
 • oprava a rozšírenie výbavy DHZ Oľdza v celkovej hodnoty 7 300 eur,
 • modernizácia webovej stránky obce (spoločnosť eGalileo používa našu stránku ako príkladovú) v hodnote 2 370 eur
 • zvýšenie informovanosti obyvateľov prostredníctvom mobilnej aplikácie, sociálnych sietí, úradnej tabuli a obecného rozhlasu
 • vyše 20 dní celoplošného testovania v rokoch 2020 a 2021 v celkovej hodnote vyše 32 000 eur
 • archivácia dokladov MNV a OcÚ od roku 1992
 • riešenie stavebných sporov obytnej zóny, ktorých podklady dosiahli hodnotu 11 000 eur

Boli to len drobné opravy, úpravy, služby a modernizácie jednotlivých častí infraštruktúry obce v rokoch 2019-2021,  v celkovej hodnote cca 144 590 eur, z ktorých každá položka prispieva k zvýšeniu komfortu, životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov.

Tieto projekty a činnosti vedenia obce postupne vytvárajú kvalitné podmienky pre bývanie, a môžem skonštatovať, že každý člen tohto vedenia vykonáva svoju činnosť svedomite pričom majú jediný a spoločný cieľ, rozvíjať obec nie v počte rodinných domov ale v zlepšení životných podmienok obyvateľov.

V posledných rokoch sa však na Západnom Slovensku objavil fenomén „nerozhodných obyvateľov“. Z informácií čerpaných z odpadového hospodárstva obce vieme, že v obci sú pridelené smetné nádoby do 309 domácností (FO). O presnom počte skutočných obyvateľov nemáme žiadne informácie, avšak podľa týchto údajov sa bežne v obci zdržiava cca 927 osôb (3 osoby/domácnosť). Prihlásených na trvalý pobyt k 31.12.2021 bolo 565 osôb. Ťažké je aj predstaviť si, že približne 40% skutočných obyvateľov odvádza podielové dane do iných samospráv, pričom obec zabezpečuje všetky služby rovnako a každému! (pozn. podielové dane sú pridelené LEN podľa trvalého pobytu).

 

Pre tých, ktorí sa ešte nerozhodli:

Z obecného rozpočtu takto uniká vyše 80 000,00 € ročne. Čo by sme s nimi robili? Vedenie obce už dokázalo, že aj s aktuálnymi podmienkami dokáže zabezpečiť bežné služby a chod obce. Unikajúce financie by sa mohli použiť na zvyšovanie kvality života, zveľaďovanie, modernizáciu a prosperitu obce. Použili by sa na množstvo nových projektov: spolufinancovanie výstavby materskej školy, obnova a výstavba chýbajúcich chodníkov, modernizácia a doplnenie detských ihrísk, spolufinancovanie väčších projektov, napr. verejný vodovod, rekonštrukcia a rozšírenie ČOV stanice, vytvorenie rekreačného parku pri rybníku a športovísk, vybudovanie väčšieho a modernejšieho zberného dvora, spolufinancovanie výstavby hasičskej zbrojnice, resp. zaobstaranie hasičskej techniky, rozšírenie občianskej vybavenosti, financovanie záujmových a voľnočasových krúžkov a pod. Len si predstavte, každý rok by sme boli „v balíku“!

V odpadovom hospodárstve ste už dokázali, že vám záleží na výsledkoch. Verte, aj nám. Ďalší krok je na vás, pomôžte jediným rozhodnutím, prihláste sa na trvalý pobyt, aby ste sa mohli mať lepšie!

 

Ildikó Gyurcsiová 
starostka obce

Rozpočet

Roky 2023-2025

Rozpočet na roky 2023-2025

SCHV. Rozpočet obce Oľdza vrátane RO na roky 2023-2025 - komplet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,11 kB
Vložené: 14. 12. 2022

Roky 2022-2024

Rozpočtové opatrenie č. 2 pre rok 2022

SCHV_Rozpočtové opatrenie č. 2 v roku 2022 doc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,24 kB
Vložené: 14. 12. 2022

Rozpočtové opatrenie č. 1 pre rok 2022

Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2022 doc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,34 kB
Vložené: 21. 9. 2022

Rozpočet na roky 2022-2024

Schválený rozpočet 2022-2024 komplet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,29 kB
Vložené: 16. 12. 2021

Roky 2021-2023

Rozpočtové opatrenie č. 3 pre rok 2021

Rozpočtové opatrenie č. 3 v roku 2021 doc (002).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,49 kB
Vložené: 8. 12. 2021

Rozpočtové opatrenie č. 2 pre rok 2021

Rozpočtové opatrenie č. 2 v roku 2021 doc (002).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,17 kB
Vložené: 8. 12. 2021

Rozpočtové opatrenie č. 1 pre rok 2021

Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2021 doc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,09 kB
Vložené: 8. 12. 2021

Rozpočet obce Oľdza na rok 2021

Rozpočet obce Oľdza na roky 2021-2023 - komplet (schválený).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,4 kB
Vložené: 14. 12. 2020

Návrh rozpočtu obce Oľdza 2021-2023

navrh_rozpoctu_obce_oldza_na_roky_2021-2023_-_komplet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,76 kB
Vložené: 27. 11. 2020

Roky 2020-2022

Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2020

Rozpočtové opatrenie č. 2 v roku 2020 doc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,2 kB
Vložené: 14. 12. 2020

Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2020

Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2020 doc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,17 kB
Vložené: 14. 12. 2020

Schválený rozpočet obce Oľdza 2020-2022

rozpocet_obce_oldza_na_roky_2020-2022_-__komplet_1_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,91 kB
Vložené: 28. 10. 2020

Roky 2019-2021

Schválený rozpočet obce Oľdza 2019-2021

rozpocet_obce_oldza_na_roky_2019-2021_-_komplet_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,82 kB
Vložené: 28. 10. 2020

Návrh rozpočtu obce Oľdza 2019-2021

navrh_rozpocut_obce_oldza_na_roky_2019-2021_-_komplet_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB
Vložené: 28. 10. 2020

Rok 2019

Rozpočtové opatrenie obce č. 1 za rok 2019

rozpoctove_opatrenie_c._1_v_roku_2019_doc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,65 kB
Vložené: 28. 10. 2020

Rok 2018

prijmy_2018-rozpocet

prijmy_2018-rozpocet.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 49,5 kB
Vložené: 28. 10. 2020

kopia_-_rozpocet_prijmov_obce_oldza_na_roky_2018_-2020-_sumarizacia_003

kopia_-_rozpocet_prijmov_obce_oldza_na_roky_2018_-2020-_sumarizacia_003.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 40 kB
Vložené: 28. 10. 2020

kopia_-_rozpocet_beznych_vydavkov_obce_oldza_na_roky_2018-2020_003

kopia_-_rozpocet_beznych_vydavkov_obce_oldza_na_roky_2018-2020_003.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 77 kB
Vložené: 28. 10. 2020

Rok 2017

kopia_-_rozp.rok_2017-sumarizacia_1

kopia_-_rozp.rok_2017-sumarizacia_1.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 38 kB
Vložené: 28. 10. 2020

kopia_-_vydavky_2017_1

kopia_-_vydavky_2017_1.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 76 kB
Vložené: 28. 10. 2020

kopia_-_rozpocet_prijmov_2017

kopia_-_rozpocet_prijmov_2017.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 48 kB
Vložené: 28. 10. 2020

Samospráva

Voľby NR SR 2023

Spojené voľby 2022

ENVIRO kútik

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

covid

ochrana osobných údajov

Aktuálne počasie

dnes, streda 27. 9. 2023
polojasno 27 °C 15 °C
štvrtok 28. 9. jasná obloha 27/14 °C
piatok 29. 9. jasná obloha 27/14 °C
sobota 30. 9. zamračené 24/16 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.

Pranostika na akt.deň

Na Kosmu a Damiána studeno bývá zrána.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:43

Slnko zapadá:18:39