RSS
Obec Oľdza
Oľdza

Miestny poplatok za komunálne odpady

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok ukladá mesto alebo obec (správca dane) a je príjmom jeho rozpočtu.

Za čo sa platí poplatok?

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

Komunálne odpady sú: 

 • odpady z domácnosti vznikajúce na území obce okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; 
 • odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty, chalupy), na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (garáže, garážové stojiská a parkovacie stojiská);
 • odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Drobný stavebný odpad

 • odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený množstvový zber.

Čo nepodlieha plateniu poplatku?

Do poplatku obec nemôže zahrnúť náklady na nakladanie triedeného zberu, t. j. s nasledovnými odpadmi:

 • elektroodpad, použité batérie a akumulátory
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 • odpad z obalov a  neobalových výrobkov - papier, plasty, sklo, kovy

Kto je povinný platiť poplatok?

Poplatníkom (osobou, ktorá je povinná platiť poplatok) je:

 1. Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť. 
 2. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce.
 3. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce.

Ak žije viacero osôb v spoločnej domácnosti, môže poplatkovú povinnosť prevziať na seba jeden z nich. Túto povinnosť nesmie plniť alebo za iného prevziať osoba, ktorá sa dlhodobo zdržuje v zahraničí alebo je nezvestná. V prípade, že poplatník je osobou, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, poplatkovú povinnosť za ňu plní buď zákonný zástupca, alebo ustanovený opatrovník.

Kto nie je poplatníkom?

Poplatníkom poplatku nie je osoba, ktorá:

 • užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom (napr. osoba ubytovaná v hoteli);
 • je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti (napr. v nemocnici) ;
 • sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou (napr. dom sociálnej starostlivosti);
 • užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť (napr. zamestnanec poplatníka);
 • v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti (napr. upratovačka  v dome poplatníka).

Platenie poplatku viackrát v tej istej obci?

Zákon pamätá aj na zamedzenie platby poplatku viackrát v tej istej obci. Ide o nasledujúce prípady:

 • fyzická osoba má v obci trvalý aj prechodný pobyt - platí poplatok iba z dôvodu trvalého pobytu;
 • fyzická osoba má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie – platí poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu;
 • fyzická osoba má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je podnikateľom a miestom jeho podnikania je miesto jeho trvalého alebo prechodného pobytu (za podmienky, že nemá v tomto mieste zriadenú prevádzkareň, teda nevykonáva tu podnikateľskú činnosť) - platí poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.

Kto je ručiteľom poplatku? (platiteľ)

Inštitút ručiteľa poplatku je zavedený v zákone a je ho možné použiť iba v prípade, ak si ho obec ustanovila vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Poplatok pre obec v ustanovenej výške z vyberá a za vybraný poplatok od poplatníka ručí:

 • vlastník nehnuteľnosti;
 • zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak ide o nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom;
 • správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. 

Platiteľ sa môže s poplatníkom písomne dohodnúť, že poplatok zaplatí obci priamo poplatník, avšak za takéto odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

Kedy vzniká a zaniká poplatková povinnosť?

Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu).

Aká je sadzba poplatku?

Zákon ustanovuje jednotlivé kritériá určenia sadzby poplatku za odpady a ich minimálne a maximálne hodnoty. Rozsah sadzby poplatku je určený za jeden liter, dm³ alebo jeden kilogram komunálnych odpadov, alebo drobných stavebných odpadov. Rovnako je určená minimálna a maximálna sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň.

Obec si môže ustanoviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení sadzbu poplatku v rozsahu stanovenom zákonom. Podrobnosti o výške poplatku za komunálne odpady pre obec Oľdza určuje VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza doplnené s Dodatkom č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza.

Ak je v obci zavedený množstvový zber odpadu, obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia rôzne sadzby poplatku za liter, dm³, resp. kilogram odpadu, v rozsahu dolnej a hornej výšky poplatku, v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov odpadu.

Podľa aktuálneho znenia zákona je sadzba poplatku:

 • najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu
 • najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
 • najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,
 • najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Aktuálna výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza sú nasledovné:

 • pre obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch a bytových domoch 45,00 € na rok za jednu zbernú nádobu v objeme do 120 l;
 • pre obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch a bytových domoch 60,00 € na rok za jednu zbernú nádobu v objeme 240 l;
 • pre podnikateľov 60,00 € na rok za zbernú nádobu v objeme 240 l;
 • pre skupinu poplatníkov, ktorí nemajú na území obce trvalý pobyt ani prechodný pobyt a sú oprávnení užívať alebo užívajú na území obce nehnuteľnosť sa vyrubuje paušálny poplatok vo výške 30,00 € na rok (bez pridelenia zbernej nádoby).

Oznamovacia povinnosť voči obci

Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

Vyrubenie poplatku a spôsob jeho platenia

Zákon upravuje spôsob vyrubenia poplatku v závislosti od toho, či je v obci zavedený množstvový zber, alebo nie. V prípade zavedenia množstvového zberu obec nevydáva platobný výmer, ale podmienky a spôsob platenia ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení. Ak v obci množstvový zber nie je zavedený, obec vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím (platobný výmer) na celé zdaňovacie obdobie. Takto vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pomernú časť poplatku obec vyrubí v prípade, ak poplatníkovi vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Pri poplatníkoch, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, obec vyrubí poplatok ich zvolenému zástupcovi. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný  odpad je možné splatiť aj formou splátok, pričom jednotlivé lehoty splátky určí obec v rozhodnutí, ktorým vyrubuje poplatok. Poplatník môže zaplatiť poplatok, ktorý bol určený v splátkach aj naraz, avšak v tomto prípade ho musí zaplatiť najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Je možné žiadať o vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku?

Ak poplatníkovi zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec mu vráti poplatok alebo jeho pomernú časť.

Obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia a počas ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť. Podmienky spolu s potrebnými dokladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku obec určí vo všeobecne záväznom nariadení (nižšie).

Podľa zákona môže obec poplatok znížiť alebo osoby úplne oslobodiť od poplatku aj za iných podmienok ako nezdržiavanie sa na území obce viac ako 90 dní. Rovnako však musia byť uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. Ide najmä o prípady, keď je fyzická osoba:

 • v hmotnej núdzi;
 • staršia ako 62 rokov;
 • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím;
 • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom;
 • prevažne alebo úplne bezvládna osoba.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

 

Prílohy:

VZN obce Oľdza č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza

Dodatok č. 1 k VZN obce Oľdza č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza

Vznik/zánik/zmena poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - bývanie

Vznik/zánik/zmena poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - prevádzky

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 29. 5. 2023
jasná obloha 24 °C 12 °C
utorok 30. 5. zamračené 23/12 °C
streda 31. 5. polojasno 24/13 °C
štvrtok 1. 6. slabý dážď 24/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Chladný máj – pre ovocie raj.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:56

Slnko zapadá:20:38